Rólunk
Szolgáltatások Tanáraink
Jelentkezés
Kapcsolat
Rólunk
Szolgáltatások
Felnőttképzések Nyilvános előadások Online tananyag Egyedi továbbképzések
Tanáraink
Jelentkezés
Közösség

Általános Szerződési Feltételek


Kérjük, hogy jelentkezés, szerződéskötés esetén az alábbi dokumentumot teljes terjedelmében olvassa el. Ha valamely pontjával nem ért egyet, jelezze ügyfélszolgálatunknak. Jelentkezésével egyértelműen kifejezi abbéli szándékát, hogy jelen szerződés tárgyát képező előadásunkra jelentkezik, mely esetben úgy tekintjük, hogy az alábbi feltételekkel egyetért, az itt leírtakat elfogadja.

Szerződés alanyai, tárgya

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák a TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1145 Budapest, Róna utca 174., adószám: 25771859-2-44), mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által működtetett TV2 Akadémia megnevezésű képzési intézmény által tartott nyilvános előadásokra (a továbbiakban: „Előadás” vagy „Szolgáltatás”) vonatkozó szerződési feltételeket.

Megrendelő (úgyis, mint „Hallgató”) az a természetes személy, aki a saját maga vagy más természetes/jogi személy által kiegyenlített számla ellenértékeként a Szolgáltatást igénybe veszi.

Megrendelő és Szolgáltató a továbbiakban együttesen „Felek”, külön-külön úgyis, mint „Fél”.

Jelen ÁSZF a Felek között létrejövő Hallgató által való Előadáson való részvételről szóló megállapodás (a továbbiakban: „Szerződés”) feltételeit tartalmazza, mely Szerződés az alábbiakban részletezett módon jön létre.

Szerződés hatálya

A Szerződés a https://tv2akademia.hu/ weboldalon (a továbbiakban „weboldal”) a Hallgató kötelező kapcsolattartási adatainak megadását, valamint az ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató elfogadását követően a „Jelentkezem” pont bejelölésétől hatályos és a szerződésszerű teljesítésig tartó határozott ideig tart.

A Megrendelőnek joga van az ÁSZF Szolgáltató által történő egyoldalú módosítása esetén azt arra vonatkozó írásbeli nyilatkozattal, az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 (nyolc) munkanapon belül írásban visszautasítani, mely esetben vele szemben a módosított ÁSZF rendelkezései nem lépnek hatályba. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta.

Megvásárolható szolgáltatások köre

Az aktuális és tervezett megvásárolható Szolgáltatások a weboldalon megtekinthetők.

Szolgáltató tájékoztatásul közli, hogy a Szolgáltató és Megrendelő között jelen ÁSZF keretében létrejövő megállapodás alapján a TV2 Akadémia oktatóinak online vagy személyesen megtekinthető előadásai nem minősülnek a felnőttképzésről szóló 2013. évi LCCVII. törvény („Ftv.”) hatálya alá tartozó felnőttképzésnek.

A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti az Előadások nevét, leírását, tematikáját, időigényét. A weboldalon megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Az Előadások tematikája és az óraszámok mennyisége a meghirdetettől eltérhetnek. Az ebből az okból történő eltérések kapcsán a Szolgáltató minden felelősséget elhárít magától.

Képzésre való jelentkezés menete

A Szolgáltatás megrendelésének menete:

  1. A Megrendelő a weboldalon keresztül, kapcsolattartási adatainak megadásával; az ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató elfogadásával a „Jelentkezem” pont bejelölésével jelentkezik az általa kiválasztott tanfolyamra.
  2. A Szolgáltató kiállítja a számlát – vagy igény esetén a díjbekérőt – melyet a kiállítástól számított 8 munkanapon belül, de legkésőbb az Előadás napja előtt 1 munkanappal szükséges a jelentkezőnek és a Megrendelőnek átutalással kiegyenlítenie.
  3. Ezt követően a Megrendelő részére a Szolgáltató a jelentkező által a jelentkezéskor megadott elektronikus levélcímen – e-mailben – értesítést küld az Előadás várható időpontjáról, helyszínéről és egyéb releváns adatairól.

A Szolgáltatás díja

A tanfolyamok díjai a mindenkori Képzések a weboldalon elérhetőek.

Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy Megrendelő a „Jelentkezem” pont bejelölésével fizetési kötelezettséget vállal.

A Szolgáltatás díját Megrendelő az elektronikus számla kiállításától számított 8 munkanapon belül, de legkésőbb az Előadás napja előtt 1 munkanappal köteles megtéríteni.

Szolgáltatás kapcsán felmerülő jogok és kötelezettségek

A meghirdetésre kerülő előadások időpontjai az Előadók és a Hallgatók érdekében változhatnak, ennek jogát a Szolgáltató kimondottan fenntartja magának.

Továbbá a Szolgáltatónak joga van részben vagy egészben lecserélni a weboldalon meghirdetett előadások előadóit, helyettük másik előadót bevonni a szolgáltatás fenntartásának biztosítására.

A Szolgáltató ezen változtatásokról köteles a Hallgatót az Előadás napját megelőző legkésőbb 2 nappal írásban értesíteni. Amennyiben Hallgató a változtatással érintett Előadáson nem kíván részt venni, úgy jogosult az Előadás időpontját megelőző 24 órával ezt Szolgáltató felé írásban – a tv2akademia@tv2.hu e-mail címen – jelezni és a meghirdetett Előadások közül másik előadást választani.

A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak az előadó személyében történő változtatás esetén a Megrendelő részére történő pénzvisszafizetés nem áll módjában.

A Szolgáltató nem köteles pót-előadás nyújtására amennyiben a Hallgató az Előadáson nem jelent meg és előzetesen a Szolgáltatót távolmaradási szándékáról az Előadás időpontját megelőző legkésőbb 24 órával írásban a tv2akademia@tv2.hu e-mail címen nem értesítette.

Amennyiben a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem kerül sor az Előadás megtartására, úgy Megrendelő jogosult a Szolgáltató által megjelölt időpontokban a pótelőadások valamelyikén részt venni.

Amennyiben a Szolgáltató nem tudja az elmaradt előadást – az elmaradt Előadás időpontjától számított 3 hónapon belül – pótolni, úgy Megrendelő jogosult az általa megfizetett díj visszatéríttetésére. Ez esetben a Szolgáltató a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra 60 napos határidővel köteles a díjat visszatéríteni.

A Szerződés megszűnése

A Szerződés megszűnik a Felek írásba foglalt közös megegyezésével.

A Szerződést bármelyik Fél jogosult a másik Félnek címzett indokolással ellátott írásbeli nyilatkozatával azonnali hatályú felmondással felmondani, amennyiben egyik Fél súlyos szerződésszegést követ el.

Szerződésszegés különösen, de nem kizárólagosan:

- a titoktartás megsértése;

- a Szolgáltatás díjának meg nem fizetése, késedelmes fizetése;

- a Felek Szerződéssel összeegyeztethetetlen magatartása;

- a TV2 márkaértékeinek szándékos megsértése.

Adatok kezelése, adatvédelem

Adatok kezelésére jogosult: TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Szolgáltató a GDPR rendelkezéseivel összhangban lévő adatvédelmi szabályzattal rendelkezik.

Adatvédelmi szabályzatunk elérhetősége: https://tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat .

Az ÁSZF elfogadásával Megrendelő kijelenti, hogy a Szolgáltató Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatát megismerte és úgy nyilatkozik, hogy az azokban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelező erejűnek ismeri el, azokat betartja. Kijelenti továbbá, hogy információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban GDPR) rendelkezéseivel összhangban hozzájárulását adja a szerződéskötés során általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatai kezeléséhez. Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a jelen jogviszony során tudomására jutott személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, a Megrendelő a jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről a Szolgáltató Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában tájékozódhat.

Titoktartás

A Hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy az Előadások helyszínén (TV2 Akadémia területén, stúdióiban, műsorainak díszletében stb.) kép- és hangfelvételeket (fotókat, selfieket, videókat stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli jóváhagyásával készít. Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában nem jogosult ezen képeket a közösségi média oldalain, csatornáin közzétenni; nem hozhatja bármely más módon nyilvánosságra, illetve mások tudomására. A Hallgató ezen rendelkezés megszegésével súlyos szerződésszegést követ el.

A Szolgáltató jogosult a Megrendelővel szemben jogi úton fellépni, igényt érvényesíteni, amennyiben a Megrendelő jelen pont szerinti kötelezettségét megszegi.

A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés tartalmát, valamint az annak teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomására jutott, minden olyan információt, – beleértve a Szolgáltató know-how-jába tartozó információkat is – amelyet a Szolgáltató még nem hozott nyilvánosságra, és amelynek közlése a Szolgáltatóra vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, vagy gazdasági érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné, bizalmasan, üzleti titokként kezeli.

A Hallgatónak átadott –és az általa Előadás keretein belül, azzal összefüggésben készített – dokumentumok, dokumentációk, információk stb. a Szolgáltató kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tovább nem adhatók, nem sokszorosíthatók.

A titoktartási kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is korlátlan ideig fennmarad.

Szerzői jogok

Szolgáltató kijelenti, hogy az Előadásokkal összefüggő minden oktatási anyag, szellemi termék a Szolgáltató kizárólagos szerzői jogait képezik, azok további felhasználásához minden esetben írásbeli hozzájárulás szükséges. Az oktatási anyagot semmilyen formában nem lehet megosztani vagy közzétenni.

A Hallgató hozzájárulását adja, hogy a Szerződéssel kapcsolatos Előadás során végzett munkáit, a Szolgáltatással összefüggő írásbeli véleményeit, hozzászólásait és eredményeit a Szolgáltató – a Hallgató adatait nem feltüntetve –módon marketing, kommunikációs és egyéb üzleti tevékenység céljából időre, helyre, megjelenésre való tekintet nélkül térítés mentesen felhasználhassa. A Hallgató tudomásul veszi azt is, hogy a felhasználás tényéről a Szolgáltató nem minden esetben tud tájékoztatást nyújtani, mely tényért a Szolgáltatót további felelősség nem terheli.

Panaszkezelés, kapcsolattartás

A Megrendelő panaszait, észrevételeit a Szolgáltató felé személyesen, telefonon vagy e-mailben az alábbi elérhetőségeken jelezheti:

Név: TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cím: 1145 Budapest, Róna utca 174.

Nyitvatartás: H-P / 10.00-16.00

Telefon: 06-1-467-6407

E-mail: tv2akademia@tv2.hu

Változtatás joga, Vis maior

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalon, a tananyagokon vagy az ütemezésen bármikor módosítást, átdolgozást végezzen, a weboldal elérhetőségét megváltoztathatja, korlátozhatja, vagy megszüntetheti. A weboldalhoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét Szolgáltató nem garantálja.

Szolgáltató a weboldal használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni és nem vagyoni károkért vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárja. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a weboldal üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében.

Amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatást rajta kívülálló, előre nem látható és elháríthatatlan külső okból (vis maior) nem vagy nem az előírt módon tudja biztosítani, kártérítést nem tartozik fizetni.

Egyéb rendelkezések

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint az ÁSZF értelmezésére a hatályos magyar jogszabályok az irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Felek a Szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitáikat megkísérlik jóhiszemű egyeztetések útján, megegyezéssel megoldani.

Felek az ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti bíróságok kizárólagos illetékességét.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal.

Kelt., 2023.02.01.

Dokumentum letöltése PDF formátumban »


 

 
© 2023 TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság – Minden jog fenntartva!
Képzőintézmény: TV2 Média Csoport Zrt.
KSH szám: 24802882-6420-113-01
Felnőttképzési rendszer azonosítója: B/2020/001174
Általános Szerződési Feltételek nyilvános előadásokra